Lesson 10

Say It - /h/, /l/, /r/, /w/ & /j/

Reading /h/, /l/, /r/, /w/ & /j/

Read the word in phonemics, then use the keyboard to type in the word in normal English letters. Then press 'Enter' to check your answers.

1. /jʌŋ/
2. /lʌŋ/
3. /rʌŋ/
4. /hʌŋ/
5. /laɪt/
6. /raɪt/
7. /haɪt/
8. /juːz/
9. /luːz/
10. /huːz/